Documentatiecentrum - Genealogie

Registers doop - huwelijk - overlijden

Bent u geen lid doch wenst u ook deze registers te consulteren dan volstaat het 5 euro over te schrijven op de bankrekening:

BE79 8601 1206 9233
BIC: NICABBBE
Heemkring Campenholt
met vermelding: Consultatie Registers + e-mailadres van uw Google account.

NIEUW: Indien u een papieren versie van onderstaande "Gezinsreconstructies - Parochieregisters van Jeanne Servranckx" wenst, kan dit ook mits betaling, zie bijgevoegde prijslijst.

De registergegevens zijn een werk van lange adem van Jeanne Servranckx, waarvoor de heemkring de rechten kreeg deze te publiceren op de website 'Campenholt' en waarvoor dank aan Jeanne !

Wij kunnen deze gegevens echter niet zomaar gratis ter beschikking stellen aan iedereen.

Sinds juli 2017 zijn we overgeschakeld naar Google Drive om deze registers ter beschikking te stellen.
Gewoon inloggen via DEZE GOOGLE DRIVE LINK.

OPGEPAST:
Niets uit deze bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of optioneel: Heemkring Campenholt). De gebruiker van deze Google Drive verbindt zich ertoe deze bestanden enkel voor persoonlijk gebruik te consulteren en deze niet door te geven aan derden.

De leden, leden-abonnees die voor een bepaald jaar hun lidgeld betaalden, hebben gedurende datzelfde jaar toegang tot deze registers, indien zij ook een Google-account hebben en een aanvraag tot toegang tot de 'Gezinsreconstructies' verzenden naar de e-mail: registers@campenholt.be. Elk jaar dient opnieuw het lidgeld betaald te worden.
Registreren voor een Google account doe je via https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl . Gebruik het e-mailadres dat door de Heemkring Campenholt gekend is bij inschrijving.

Niet-leden
U kan dan gedurende een gans jaar, vanaf datum dat wij de 5 euro ontvangen op onze bankrekening, deze registers consulteren.
Wenst u de volgende jaren de toelating te behouden dan dient jaarlijks 5 euro te worden betaald.
U dient echter ook nog, wanneer u het nog niet zou hebben, een Google-account aan te maken.
Dit neemt slechts enkele minuutjes in beslag. Zie: https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl
En een e-mail te sturen aan één van onderstaande e-mailadressen met de vraag de registers ter beschikking te stellen.

Wenst u ook lid te worden van de heemkring dan dient u 20 euro over te schrijven op hierboven vermelde bankrekening met vermelding: 'Lidgeld jaartal' en hebt u toegang tot de registers, recht op het jaarboek van de heemkring dat u wordt toegezonden mits betaling van de verzendkosten (+ 4 euro) of dat u kan afhalen in Villa Lucie, tegenover de kerk te Kampenhout en ontvangt u via e-mail alle nieuws aangaande onze bijeenkomsten en activiteiten.

Zijn er nog vragen, stuur gerust een e-mail naar: registers@campenholt.be of campenholt@telenet.be

NIEUW: Indien u een papieren versie van onderstaande "Gezinsreconstructies - Parochieregisters van Jeanne Servranckx" wenst, kan dit ook mits betaling, zie bijgevoegde prijslijst.


Google ledensite = toegang tot volledige register via deze link

 • Registers Kampenhout

  • Gezinsreconstructie Kampenhout (1598-1797)Google ledensite
   Opmerking:
   In ALLE genealogiën die op internet staan vinden wij dat Joannes Stroobants de zoon is van Stephanus en Barbara Vande Wijngaert in Kampenhout. Dat is fout ! Hieronder de juiste ouders !
   Kampenhout register 2309, dd. 02.04.1631
   Joannes Stroobants, sone wijlen Andries daer moeder aff was Anna Goyvaerts ende Maria Verstraeten sijne wettige huijsvrouwe, dochter van Jacobus & Eycken Van Nuvele verkopen aan de erfgenamen van Aert Mommens ende Amantia de Smeth, onderhalf dachwant lants enz. enz.
  • Huwelijken Kampenhout (1598-1810)Google ledensite
  • Overlijdens Kampenhout (1621-1796)Google ledensite
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2023
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-05-2022
webmaster: webmaster@campenholt.be