Vereniging

Proclaimer

Copyright

Niets uit deze website of uit de ter beschikking gestelde bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of optioneel: Heemkring Campenholt).
Ook de gebruikers die toegang kregen tot onze Google Drive verbinden zich ertoe deze bestanden enkel voor persoonlijk gebruik te consulteren en deze niet door te geven aan derden.


Cookies

De website Campenholt.be gebruikt geen cookies om gebruik te traceren, wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics teneinde bezoekersinformatie te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Google analytics

Bewerkersovereenkomst:
Op grond van artikel 14 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens werd een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. In deze overeenkomst werd vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers. De overeenkomst werd gesloten op 28 maart 2018.

Anonimiseren van het IP-adres:
Een ander aandachtspunt is het IP-adres omdat dit een persoonsgegeven is. Door deze functionaliteit toe te passen wordt een extra stap ondernomen om te voorkomen dat data tot op het niveau van een enkele bezoeker kan worden teruggehaald. Om de "anonymize IP functie" binnen Google Analytics te kunnen gebruiken werd er een toevoeging gedaan aan de tracking code die op de site wordt geladen. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen. Nadeel is dat de geografische tracking hierdoor minder nauwkeurig is. Deze aanpassing gebeurde eveneens op 28 maart 2018.


Persoonsgegevens

Heemkring Campenholt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Heemkring Campenholt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De heemkring Campenholt verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving (off-line) die niet toegankelijk is voor het publiek.

Om toegang te krijgen tot bestanden van Campenholt op Google Drive stuurt de geïnteresseerde via e-mail een verzoek zodat hun e-mailadres kan worden toegevoegd aan de betrokken groep die dan toegang heeft tot bepaalde documenten. Hiervoor wordt enkel het ons bezorgde e-mailadres gebruikt. Toegangspaswoorden voor Google Drive worden door de gebruiker zelf beheerd (als zijn persoonlijk Google account) en is niet in het bezit van heemkring Campenholt.

Offline bestaat er een gegevensbestand met adres- en contactgegevens van de ingeschreven lid-abonnees teneinde met hen in contact te kunnen treden. Deze informatie wordt louter voor interne doeleinden gebruikt en is niet publiek toegankelijk. De informatie is enkel beschikbaar voor bestuursleden.
Info op pagina "lid worden".

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Op aanvraag verleent heemkring Campenholt toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan heemkring Campenholt gecontacteerd worden via het bestuur op info@campenholt.be.


Foto's

Tijdens activiteiten kan het zijn dat er foto's (sfeerbeelden) worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in evenementverslagen of op onze facebookpagina. Indien leden/deelnemers hier problemen mee hebben kunnen ze dit melden aan het bestuur via bestuur@campenholt.be.


Privacyverklaring

Lees hier onze volledige privacyverklaring.


logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-06-2021
webmaster: webmaster@campenholt.be