Vereniging

Lopende projecten van leden Campenholt

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende projecten/onderzoeken.
Misschien kan u deze mensen verder helpen met informatie?

Project ´Kampenhout Vandaag´ (Canon)
contactpersoon: Wouter Vanderbist
medewerkers: Liesbeth Merckx, Oscar Dekeyser, Hubert Gulinck, Paul Behets, Karine Empereur, Ann Peeters, Ann Vandermoortel, Felix Goossens, Kamiel Croon

Project ´Kampenhouts dialect´
Ons lokaal dialect wordt steeds minder gesproken. Niet alleen de manier van uitspraak dreigt verloren te gaan, maar ook een aantal woorden en begrippen.
De heemkring wil in samenwerking met Senioka ons dialect, wat vroeger de gebruikelijke spreektaal was in onze gemeente, zoveel mogelijk bewaren.
Een dialectwoordenboek en opnames van gesprekken van personen die ons dialect nog machtig zijn, is het beoogde doel.

Indien je dialectwoorden kent of personen die nog vlot ons dialect spreken, graag een seintje!

contactpersoon: Oscar Dekeyser
medewerkers: Paul Behets, Karine Empereur, Ann Peeters, Wouter Vanderbist en Senioka

Project ´Notariaat´
Sedert 1770 heeft er onafgebroken een notaris geresideerd in Kampenhout. sinds de Franse tijd moeten de notarissen op het einde van elk jaar een Repertorium aanleggen. Daarin wordt met behulp van regesten in chronologische volgorde en met een doorlopende nummering verwezen naar de akten die in het afgelopen jaar werden verleden.
Alhoewel de akten in het Nederlands zijn werden de repertoria in het Frans opgesteld. Met behulp van het repertorium selecteerden we uit dit notariaat de regesten die betrekking hadden op inwoners of gronden van Groot-Kampenhout.
We hopen dat deze bewerking van het Kampenhouts notariaat haar doel niet mist en dat er nuttig gebruik van wordt gemaakt. De regesten zijn slechts een hulpmiddel om het onderzoek te versnellen en te vergemakkelijken. Ze nemen niet de plaats in van het origineel. Volledigheid is er niet en die zal ook nooit bereikt worden. De resultaten van deze transcripties zijn te vinden op onze website onder Documentatiecentrum > Notariaat.
contactpersoon: Paul Behets
medewerkers: Erik Heymans, Huub Van der Steld, Hubert Gulinck, Ann Van Remoortel, Philippe Vanrysselberghe
Verslagen vergaderingen.

Project ´Beken´
Campenholt tracht in samenwerking met het Gemeentebestuur, Natuurpunt en eventueel andere geïnteresseerden de Kampenhoutse beken meer bekendheid en zichtbaarheid te geven door het plaatsen van naamborden, met QR-toegankelijke uitleg over de geschiedenis, de geografie en de landschappelijke betekenis van de beken.
Deze QR-code geeft rechtstreeks toegang tot onze website met de beschrijving van het project "Wegen ontmoeten beken".
contactpersoon: Hubert Gulinck
medewerkers: Erik Heymans, Sonia Van den Dries
Verslagen vergaderingen.

Wereldoorlog I te Kampenhout
Sinds januari 2018 vind je op onze website lijsten van oorlogsstrijders en burgerslachtoffers uit Kampenhout of die in Kampenhout tijdens WO1 sneuvelden. De dossiers zijn te vinden via "Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > WO I > Project WO1.
Voor de op- en aanmerkingen, aanvullingen en informatie kan je steeds terecht bij...
contactpersoon: Felix Goossens
medewerkers: Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts, Erik Heymans

Wereldoorlog II te Kampenhout
Achttiendaagse Veldtocht
Sinds mei 2020 vind je op onze website lijsten van gesneuvelden tijdens de 18-daagse veldtocht evenals verzetslieden, politieke gevangenen en burgerslachtoffers van de 2de Wereldoorlog. De dossiers zijn te vinden via "Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > WO II > Project WO2.
contactpersoon: Felix Goossens
medewerkers: Hugo Schoevaerts

Kampenhoutenaren in vreemde legers (Napoleon, Mexico, ...)
Napoleon
contactpersoon: Louis Leten
medewerkers: Felix Goossens
Mexico
contactpersoon: Hugo Schoevaerts

Fanfares
Kampenhout telt momenteel nog maar 3 fanfares, enkele andere zijn helaas ten onder gegaan. Dit onderzoek wil de geschiedenis van de verloren fanfares reconstrueren en ontsluiten.
Zie documentatiecentrum > verenigingen.
contactpersoon: Gerry Croon

Sint-Sebastaansgilde
De Sint Sebastiaansgilde is de oudste vereniging van Kampenhout en heeft bijgevolg heel veel documentatie en enkele waardevolle artefacts. Buiten de heel oude en de recentere boeken waar het gildeleven in beschreven wordt, bestaat het archief ook uit vele foto's, en allerlei documenten die nodig moeten geordend worden. Hiervoor zal de hulp van oudere leden van de gilde en natuurlijk van iedereen die zich geroepen voelt, erg gewaardeerd worden.
contactpersonen: Marleen Horemans

Tramlijn Brussel-Haacht
In 1890 werden er door de trammaatschappij "Chemin de Fer à voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boondael" tramsporen aangelegd van de kerk Sint-Maria in Schaarbeek voornamelijk langs de Haachtsesteenweg tot aan Haacht-station. Er werd begonnen met stoomlocomotieven, die in het begin goederenwagons trokken en later werden daar ook personenwagons achter gehaakt. Vanaf 1924 kreeg de lijn een elektrische bovenleiding en werden er trams ingelegd, die alleen passagiers meenamen. Er werd veel gebruik van gemaakt, omdat er nauwelijks een ander vervoermiddel bestond. De auto was nog een zeldzaam voertuig, maar na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal auto's fel toe. De tram werd verdrongen door de vrachtauto en de eigen personenauto, zodat besloten werd om het tramverkeer te stoppen. Dat gebeurde in 1960 en dan werd de dienst overgenomen door autobussen.
Wie heeft er nog foto's of heeft familieleden, die vroeger bij de buurtspoorweg hebben gewerkt ?
contactpersoon: Huub Van der Steld
medewerkers: Erik Heymans

Domein Eaux Vives / Ter Bronnen
Sedert de Eerste Wereldoorlog werd het moerassige gebied "Eaux Vives", nu "Ter Bronnen" en "Torfbroek", voorbereid voor een grote verkaveling rond de vijvers aan de huidige Meerlaan en achter het Fazantendal. Notaris Eduard Van Bellinghen kocht daartoe de gronden aan, die met allerlei bepalingen van vormgeving verkocht zouden moeten worden. Helaas heeft de crisistijd tussen de Wereldoorlogen de verkoop belemmerd. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden de bossen gebruikt als legerkampen, waardoor de reeds aangelegde wegen vernield werden; Na de oorlog zijn de percelen van de verkaveling langzamerhand verkocht, maar omdat het in feite een privé-grondbezit was, werd er niets aan het onderhoud gedaan. De "Compagnie Immobilière de Campenhout et Extensions" ging in faling en na lange onderhandelingen van de bewoners met de Gemeente Kampenhout werd het gebied opgenomen in het stratenplan van Kampenhout.
Alle informatie over dit onderwerp is van harte welkom, vooral foto's.
contactpersoon: Huub Van der Steld

Schilder Raymond Elseviers
Raymond August Elseviers (1914-1978) is een kunstschilder uit Nederokkerzeel. Hij was vooral gekend door zijn enorme reclamepanelen, die wekelijks aan de gevels van Brusselse bioscopen opgehangen werden. Ook verzorgde hij de bijbehorende affiches onder de naam "RAY", die in winkels en cafés aan de vensters werden gekleefd. Buiten dit werk maakte hij ook impressionistische schilderijen, die een grote bijval kenden. Helaas was hij nogal bescheiden en heeft daardoor weinig bekendheid gekregen.
Ik zoek nog informatie over hem en zijn werken.
contactpersoon: Huub Van der Steld

Religieus erfgoed
Kapelletjes
Van kleine gevelbeeldjes tot veldkapellen, zijn het monumentjes die ons dorps- en straatbeeld kleuren. Ze herbergen bijzondere objecten en zijn onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude gebruiken en verhalen. Als stille getuigen overstijgen de kapellen en kapelletjes tijd en ruimte. Wij hebben nu alle kapelletjes van Groot-Kampenhout op onze website gebundeld. Tijd om ze eens te gaan ontdekken en te vernemen wat er zoal leeft rond deze erfgoedparels.
Zie religieus erfgoed.
Contactpersoon: Felix Goossens
medewerkers: Emiel De Backer, Pol Hessels, Marcel Simons, Rosine Duhameau

Ander religieus erfgoed

Zie religieus erfgoed.
Contactpersoon: Felix Goossens
medewerkers: Emiel De Backer, Pol Hessels, Marcel Simons, Rosine Duhameau

Streekgeschiedenis (geologie, kaarten, wegen, percelen, Torfbroek, ...)
contactpersoon: Hubert Gulinck

Literatuurgeschiedenis
contactpersonen: Steven Vermeylen
medewerkers: Anita Van der Hoeven

Sport
contactpersoon: Willy Schoevaerts

Begraafplaatsen
Het centrum van het Kampenhoutse kerkhof heeft nog een oude kern die dateert uit de jaren na de oprichting ca. 1870. Monumentale graven, die zeker verdienen om bewaard te blijven, herinneren nog aan de toenmalige elite.
In Nederokkerzeel loopt er een stemmig wandelpad langs de rustplaats van onze voorouders. Maar ook binnen in de kerk liggen er nog enkele eeuwenoude zerken.
Meer informatie in Jaarboek 2016.
contactpersoon: Paul Behets
medewerkers: Jean-Pierre Magdaleens, Anita Van der Hoeven, Greet Janssens, Ann Peeters

Stambomen
Gezinsreconstructies Groot-Kampenhout vanaf de 16de eeuw
De transcripties van de gezinsreconstructies zijn een werk van lange adem van Jeanne Servranckx, waarvoor de heemkring de rechten kreeg deze te publiceren op de website 'Campenholt' en waarvoor dank aan Jeanne !
contactpersoon: Jeanne Servranckx

Akten Groot-Kampenhout vanaf de 17de eeuw
De transcripties van de akten zijn een werk van lange adem van Jeanne Servranckx, waarvoor de heemkring de rechten kreeg deze te publiceren op de website 'Campenholt' en waarvoor dank aan Jeanne !
contactpersoon: Jeanne Servranckx
Zie link: Akten

Bidprentjes en doodsbrieven
Het uitdelen van bidprentjes bij begrafenissen als herinnering aan de overledene en is van oudsher een katholieke traditie. Dezz werkgroep verzamelt, scant, repertorieert de ontvangen bidprentjes en doodsbrieven waarna ze, zij het in ingekorte versie, op de website wordt geplaatst.
contactpersoon: Hugo Schoevaerts
medewerkers: Huub Van der Steld
Zie link: Bidprentjes

Oud schrift / Paleografie (Middeleeuwen, 15de, 16de, 17de, 18de eeuw, ...)
Het schrift evolueerde in de loop der eeuwen. Wil je dat leren lezen dien je stap voor stap achteruit te gaan. Van 1780 naar 1750, 1720 enz. De website van het Algemeen Rijksarchief (Rijksarchief in België) geeft talloze voorbeelden. Bij "Wat staat daer" kan je terecht om op een plezierige manier te leren.
Stadsarchieven zoals dat van Mechelen en Leuven (Itinera Nova) hebben hun oude registers (vanaf de 14de eeuw) op het web geplaatst. Vrijwilligers transcriberen ze.
contactpersoon: Paul Behets
medewerkers: Jeanne Servranckx, Felix Goossens

Toponiemen, topografie
Door het verzamelen van plaatsnamen (vb. de molenberg) krijgen we inzicht in de structuur en het uitzicht van een dorp tijdens de vorige eeuwen. De topografie beschrijft de kenmerken van een bepaald gebied of terrein.
Uit de namen van onze dorpen en gehuchten kunnen we alvast afleiden dat onze voorouders leefden in bosrijk gebied. Campenholt (holt = hout = bos); Buken (beukenbos); Relst (ter elst, aan de elzenbomen).
contactpersoon: Paul Behets
medewerkers: Hubert Gulinck

Volkstellingen, inboedels
De volkstellingen, vaak opgesteld om belastingredenen, bieden een zicht op de samenstelling van de bevolking. Af en toe zijn er ook tellingen van vee, paarden of gewassen. Die laatste kan je ook terugvinden in de boedels die opgesteld werden na een overlijden of bij een openbare koopdag.
contactpersoon: Paul Behets
Zie link: Tellingen

Pachthoven
De gehuchten zijn vaak ontstaan rond een aloud pachthof waar een herenboer de plak zwaaide. Vaak bleef een familie generaties lang op dat pachthof en ook voor de molen was dat het geval. Die hoven waren vaak eigendom van kloosters of van adellijke families. Het is dankzij hun nagelaten archieven dat we de geschiedenis van een hoeve kunnen samenstellen.
Voor Kampenhout werd de hoeve van Volmersele beschreven (Jaarboek 2011), het Hof van Ruisbeek (Jaarboek 2020) en ook de molens en de fermocratie kwamen aan bod (Jaarboek 2017).
contactpersonen: Paul Behets

Geschiedenis Kampenhoutse dorpen tijdens Ancien Régime
De moderne geschiedschrijving over onze dorpen vangt aan met Alphons Wauters die in 1855 zijn Histoire des environs de Bruxelles schreef (heruitgave 1972). Jan Verbesselt ging dieper in op het onderwerp met zijn tegenwoordig nogal omstreden Het Parochiewezen in Brabant. In deel XI (1972) behandelde hij onze dorpen. Jos Lauwers schreef, steunend op de vorige auteurs, in de jaren 70 een aantal dorpsmonografiën die in 1992 werden gebundeld.
Een detailgeschiedenis van de fusiedorpen schrijven is allang geen éenmansbedrijf meer. Welke stamfamilies woonden er en hoe hielden ze zich in leven? Uit hun onderlinge vetes en processen leren we veel over hun dagelijkse gewoontes en de rechtsregels waaronder ze gebukt gingen. Welke invloed hadden ze op het landschap? Hoe beleefden ze hun geloof? Veel van deze facetten worden behandeld in de jaarboeken van Campenholt.
contactpersoon: Paul Behets
Zie link: Ancient Regime

Streekgeschiedenis horeca & middenstand vanaf de 18de eeuw
contactpersoon: Gabriëlle Bockstaele

Berg Lelle

Volkskunde en folklore
contactpersonen: Felix Goossens

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 16-11-2023
webmaster: webmaster@campenholt.be